*Ik ben iedere dag bereikbaar tussen 09.30-18.30 uur via whatsapp of mobiel of per e-mail. Je mag ook een whatsapp sturen als je wilt dat ik je bel. 

*Een betaling kan via pin of een betalingsverzoek/tikkie en wordt direct voldaan.

*Geen paspoort foto mogelijkheden!

* bij een boeking gaat U akkoord met de algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SMILE4FAN

 

1)algemeen:

1.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken

1.2De foto’s en tekst op deze website mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Fanny Donk. Bezoekers van de website kunnen wel foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming om deze te verspreiden of te gebruiken op welke wijze dan ook. UITZONDERING mag bij de foto’s gemaakt worden van de categorie: bar spot. Bij verder gebruik van deze foto’s  op Social media is dan wel een naamsvermelding van de fotograaf verplicht.  

1.3 Smile4fan heeft de intentie alles van de website correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten ontleent worden aan de informatie die hier staat vermeld.

2) annuleringsvoorwaarden:

1.1 Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat door een ziekte of onvoorziene omstandigheid de afspraak niet door kan gaan. Het is mogelijk om deze uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de fotoshoot kosteloos te verzetten naar een andere datum.  Bij een daadwerkelijke annulering wordt er 25% in rekening gebracht.  Indien Smile4fan annuleert door ziekte of onvoorziene omstandigheid worden er geen kosten in rekening gebracht.

3) opdrachten:

3.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 3.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd. (N.B. Er zijn 2 kleine wijzigingen kosteloos mogelijk)

4) betaling:

4.1 De klant kan pinnen of betalen via een betaalverzoek of tikkie. Op verzoek is er een factuur beschikbaar. Het is helaas niet mogelijk contant te betalen.  4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  4.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in bedoelde 4.2  termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 3.4  Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 3.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

 

5) Respecteer het auteursrecht op foto’s

5.1 Copyright: het is verboden de foto’s op deze website zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf te gebruiken.  5.2 Beeldrecht: Na betaling en ontvangst van de digitale foto’s bent U uiteraard vrij om deze wel te gebruiken en te verspreiden op uw social media of privé doeleinden. Smile4fan stelt het wel op prijs om dan een naamsvermelding te gebruiken. Eventueel kan smile4fan ook foto’s aanleveren met logo voor het gebruik op social media.

5.3 Bewerken van de foto’s is niet toegestaan.  5.4. Auteursrecht Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf : Fanny Donk, Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 5.5 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf 5.6. Het is de Wederpartij niet toegestaan het  exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf 5.7 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf

5.8 Inbreuk op auteursrecht;  Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 5.6  De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 5.7 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf 5.8 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

6) Licentie

6.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 6.2  Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, tenbehoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 6.3  Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 6.2 genoemde exploitatierecht. 6.4  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

7) Nazorg bestanden en afdruk mogelijkheden.

7.1 Ik help U graag met prints, albums, wandecoratie en dergelijke. Smile4fan is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij fotoproducten die niet zijn besteld bij smile4fan. Albums en afdrukken worden extern besteld, hierdoor zit er een levertijd op van maximaal 4 weken 7.2 Ik raad aan de bestanden goed te bewaren in uw eigen archief.  Mocht U toch de bestanden zijn kwijtgeraakt dan kunt U de ze nogmaals geleverd krijgen. Voor deze handeling geldt een vergoeding van E25-  per fotoshoot.  Foto’s worden 2 jaar bewaard in het archief van Smile4fan.

8) aansprakelijkheid

Smile4fan is niet aansprakelijk voor enig schade welke is ontstaan bij de wederpartij.

 

9) klachtenregeling

9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden Klachten kunnen schriftelijk binnen 14 dagen na betaling factuur worden aangegeven.

Telefoon: 06-19115751

Whatsapp: 06-19115751

e-mail: smile4fan@outlook.com 

instagram: smile4fan  en   smile4fan_cosplayphoto

KVK: 81966849

BTW: NL003630488B34